TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Medlemmer

Mål, strategier og tiltak

MÅL

Det skal etableres et sterkt fagopplæringsmiljø i regionen med
TOKHA som sentral aktør:
• TOKHA skal være den beste og mest naturlige samarbeidspartneren
   for virksomheter i regionen(Hemne og Aure) som ønsker å ta inn lærlinger.
   Lokalkunnskap, nærhet og tilgjengelighet er sentrale momenter.
• Lærlingene skal få en opplæring av høy kvalitet i TOKHA sine medlemsbedrifter. 
  Virksomhet og lærling skal oppleve at opplæringskontoret er tilgjengelig
  og behjelpelig når det oppstår behov for bistand.

STRATEGIER/TILTAK
1) Etablere opplæring av høy kvalitet.
a. Etablere gode rutiner og prosedyrer i læreforholdet for lærling,
    virksomhet og opplæringskontor.
b. Legge til rette med gode læringsmiljø for lærlingene.
c. Bistå virksomhetene med å etablere systemer i opplæringen
    med fokus på planlegging og dokumentasjon. Kontinuerlig utvikling av læremateriellet.
d. Etablere gode relasjoner til opplæringsavdelingene
   i fylkeskommunene.
e. Etablere gode relasjoner til andre opplæringskontor.

2) Bidra til økt rekruttering av fagarbeidere som næringslivet
     i regionen vår har behov for.
a. Utvikle strategier for markedsføring av yrkesfag sammen med andre opplæringskontor.
b. Følge opp ungdom i ungdomsskole og videregående skole
    med relevant informasjon om muligheter til arbeid og læreplasser i regionens næringsliv.
c. Være en aktiv bidragsyter for å opprettholde og videreutvikle
    eksisterende tilbud og evt. etablere nye tilbud i videregående skole som regionen har behov for.
d. Bidra til å hindre frafall og omvalg ved opplæring i bedrift
   gjennom god informasjon før valg gjøres og gjennom god oppfølging i læreløpet.

3) Bidra til å styrke samarbeidet skole/næringsliv og bidra til
    utvikling av kompetanse som er relevant for medlemmer i TOKHA.

a. Utnytte de mulighetene som ligger i Kompetanseutviklingsprogrammet
    og samarbeidsutvalget.
b. Være en aktiv aktør på felles arenaer der utvikling av- og tilbud om relevant kompetanse

   for næringslivet, er tema.

4) Etablere gode administrative rutiner i opplæringskontoret med
    fokus på planmessig arbeid og god økonomisk styring.
a. Utvikle gode administrative rutiner.
b. Regnskapsrapportering hvert kvartal.


5) Holde fokus på kontinuerlig markedsarbeid.