TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Medlemmer

Vedtekter

§ 1 NAVN/LOKALISERING OG ORGANISASJON
Kontorets navn:          Tverrfaglig Opplæringskontor i Hemne og Aure - forkortet TOKHA
Lokalisering:               Kyrksæterøra
Organisasjonsform:    Forening
 
§ 2 FORMÅL

TOKHA skal fremme fagopplæringen overfor bedrifter og off. virksomheter i Hemne og Aure

og være en aktiv samarbeidspartner for videregående skoler og ungdomsskoler.

TOKHA skal opprette lærekontrakter og drive opplæringsvirksomhet i samsvar

med gjeldende lover og forskrifter.

I tillegg til dette, kan TOKHA tilby andre rekrutterings- og opplæringstiltak som naturlig

faller inn under virksomheten.

TOKHA skal medvirke til å øke medlemmenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft, heve kompetansenivået

og øke status til lærlinger og bedrifter ved å:

·         Tilrettelegge og koordinere kontraktsinngåelse og opplæring i samarbeid med skoler,

     yrkesopplæringsnemder/fylkeskommuner, lærlinger og medlemmer i TOKHA.

·         Stimulere til tiltak som øker kvaliteten i opplæringen.
·         Tilby yrkespedagogisk rådgivning (praksiskandidater).
·         Formidle erfaringer mellom medlemmer i TOKHA.
·         Være orientert om internasjonal utvikling og organisere eventuelle utvekslingsprogram.
 
§ 3 MEDLEMSKAP

Bedrifter/ off. virksomheter som kan gi fagopplæring til lærlinger/lærekandidater i henhold til læreplaner

og gjeldende lov og regelverk, kan søke om medlemskap i TOKHA.

Fylkeskommunen skal godkjenne virksomhetene i de ulike lærefagene. Medlemmer i TOKHA

skal alene eller i samarbeid med andre, kunne ivareta læremålene i læreplanen innenfor det enkelte fag. Samarbeid mellom flere virksomheter for å dekke målene i læreplanen, skal nedfelles i en egen avtale før inngåelse av lærekontrakt.

Medlemsbedrifter/off. virksomheter skal ha en faglig leder, med ansvar for opplæringa.
 
Utmelding av kontoret kan skje, men ansvar i forbindelse med inngåtte lærekontrakter må oppfylles eller overføres andre. Utmelding skal skje skriftlig med tre måneders varsel før utløp av kalenderåret.
 
 
§ 4 ØKONOMI
Ved innmelding av nye bedrifter/ off. virksomheter i kontoret, betales en engangskontingent. Årsmøtet fastsetter engangskontingentens størrelse.
Medlemmenes økonomiske ansvar for driften av TOKHA, er begrenset til de offentlige tilskuddene TOKHA mottar. Alle tilskudd tilfaller opplæringskontoret.
Størrelsen på beløpet som skal tilbakeføres eierne, fastsettes hvert år av årsmøtet.
TOKHA kan, ved gjennomføring av tiltak for å øke kvaliteten i opplæringen, beregne seg godtgjøring fra deltakende medlemsbedrifter/off. virksomheter.
TOKHA sin konto disponeres av daglig leder, som rapporterer til styret.
Signaturretten i TOKHA innehas av styreleder.
 
§ 5 ÅRSMØTE
Årsmøtet er TOKHA sinøverste myndighet. Hvert medlem representerer én stemme og kan ved fullmakt, i tillegg representere ett medlem.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som er representert.
Ordinært årsmøte avholdes hvert år, fortrinnsvis innen utgangen av mars måned.
Innkalling skjer med14 dagers varsel. Innkomne saker sendes medlemmer 7 dager før årsmøtet.
Med innkalling følger: Årsmelding, årsregnskap, budsjettforlag for kommende driftsår og dagsorden for møtet.
 
På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:
 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning.
 4. Årsmelding.
 5. Fastsettelse av engangskontingent.
 6. Fastsettelse av størrelsen på beløpet som skal tilbakeføres medlemmeneog tidspunkt for tilbakeføring.
 7. Fastsettelse av styrehonorar.
 8. Forslag til budsjett.
 9. Valg:
  • Leder og 4 medlemmer til styret, herav en lærlingerepresentant.
  • 2 varamedlemmer til styret.
  • Leder, medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen, slik at halvparten er på valg hvert år.
  • Lærlingerepresentanten velges av lærlingene.
  • Styret velger nestleder.
 10. Årsmøtet velger valgkomité bestående av 3 medlemmer.
 11. Andre saker som i henhold til disse vedtekter, kan behandles av årsmøtet.
Saker og valg avgjøres med alminnelig flertall.

Årsmøtet skal behandle endringer av vedtektene. Endringer i vedtekter og

vedtak om nedlegging av TOKHA, krever 2/3 flertall.

Det føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen undertegnes av to personer valgt i møtet.
 

Ekstraordinært årsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål, skal innkalles

med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere medlemmer fra årsmøtet ber om det,

eller dersom årsmøtets leder finner behov for det.

 
§ 6 STYRET
Styret består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.
 
Oppgaver:
Varamedlemmer innkalles etter behov.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene samt leder eller nestleder, er til stede.

Ved stemmelikhet, har styreleder dobbeltstemme.

 
§ 7 ADMINISTRASJON
TOKHA ledes av daglig leder som rapporterer til styrets leder.
 
§ 8 RAPPORTERINGSPLIKT

Medlemmene plikter å underrette TOKHA dersom opplæringen ikke kan videreføres i virksomheten,

for eksempel på grunn av permitteringer eller innskrenking.

Slik melding skal gis innen 14 dager etter at vedtak om dette er truffet.

 
§ 9 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av TOKHA, gjøres av ordinært eller ekstraordinært årsmøte

når 2/3 av medlemmene vedtar det.

Ved oppløsning, skal eventuelle midler fordeles i henhold til årsmøtets beslutning.