TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

Retningslinjer for seksuell trakasering

Dato: 04.06.2012

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i samaerbeid med opplæringskontorene utarbeidet rettningslinjer for seksuell trakssering av lærlinger/lærekandidater og de som jobber med opplæring i bedrift

 
Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering av lærlinger/lærekandidater og de som jobber med opplæring i bedrift
1.   Formål
Formålet med retningslinjer mot seksuell trakassering av lærlinger/lærekandidater og de som arbeider med opplæring i lærebedrift er å forebygge, forhindre og fange opp seksuell trakassering.
Opplæringsloven § 9A gjelder kun skoleelever. Lærlinger og lærekandidater regnes som ansatt i lærebedrift, og deres vern mot mobbing er regulert av arbeidsmiljøloven §§ 4-1 og 4-3. Seksuell trakassering er forbudt i følge likestillingsloven . Se § 8a.
Alle lærlinger/lærekandidater har rett på et arbeidsmiljø fritt for mobbing og trakassering, herunder seksuell trakassering. Dette følger direkte av arbeidsmiljøloven § 4-3. Lærebedrifta plikter å legge til rett opplæringa slik at lærlingen og lærekandidaten kan nå måla i den fastsatte læreplanen. Jfr §4-4 i opplæringslova.
2.   Redskap for å forebygge/forhindre og fange opp seksuell trakassering
 
·         Lærling/instruktørundersøkelsen
·         Eget tema på alle lærlingsamlinger
·         Tema på havlårssamtalen
 
 
3.   Hva er seksuell trakassering
Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet. Med denne definisjonen unngår man at den som trakasserer kan befri seg ved å si at man ikke oppfattet handlingen som seksuelt trakasserende. Seksuell trakassering kan deles inn i tre hovedgrupper: Verbal, ikke-verbal og fysisk trakassering. Felles for de ulike variantene av seksuell trakassering er at de oppleves som overgrep mot den enkeltes personlige integritet.

Eksempler på oppførsel som kan være seksuell trakassering:
Alle har et ansvar for å forebygge, hindre og fange seksuell trakassering. Lærlinger/lærekandidater skal ikke utsette for seksuell trakassering. Bedrifter, opplæringskontor og fylkeskommunen har et kontroll- og oppfølgingsansvar i forhold til dette.
4.   prinsipper for håndtering av seksuell trakassering
·         saken skal tas tak i så tidlig som mulig
·         saken skal/bør håndteres på lavest mulig nivå
·         saken betraktes som en personalsak og behandles med nødvendig konfidensialitet
·         alle involverte parter skal få anledning til å legge fram sitt syn på saken
 
 
5.   roller
Lærebedrift/opplæringskontor
Lærebedriften plikter som arbeidsgiver å iverksette tiltak som er nødvendige for å forebygge og håndtere mobbing, trakassering eller annen utilbørlig oppførsel på arbeidsplassen, jfr. arbeidsmiljøloven §§ 4-1 og 4-3. Arbeidsgiver skal i samarbeid med ansatte jobbe aktivt for å skape gode sosiale arenaer som bidrar til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Lærlinger/lærekandidater
Lærlingen og lærekandidaten er arbeidstaker i den bedriften de har tegnet arbeidsavtale med og er plassert i, med de rettigheter og plikter som følger av lov og tariffavtaler. Ansatte plikter å medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir iverksatt for å skape et sundt og trygt arbeidsmiljø, jfr. arbeidsmiljøloven §2-3.
Dersom du opplever deg utsatt for trakassering:
 
·         Skriv ned og dokumenter episoder hvor du har opplevd negativ adferd. Prøv å skill mellom hva som faktisk hendte og hvordan du tolket situasjonen
 
·         Meld fra til nærmeste leder instruktør/veileder dersom du har tatt det opp med den det gjelder uten at det har gitt resultater.
·         du kan ha med verneombud /tillitsvalgt eller annen støtteperson i samtaler med arbeidsgiver
·         hvis saken ikke løses internt, ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring
 
·         Elev- og lærlingombudet kan svare på spørsmål, gi råd og hjelp når det trengs
 
Elev- og lærlingombudet
Ombudet er ansatt av politikerne i fylkestinget for å ivareta rettighetene til elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring. Ombudet jobber både med enkeltsaker og på systemnivå, for å sikre at opplæringstilbudet i Sør-Trøndelag fylke er i samsvar med lover og forskrifter. Lærlinger/lærekandidater som opplever seksuell trakassering på jobben kan derfor ta kontakt med ombudet for å få hjelp og bistand til å finne en løsning. Elev- og lærlingombudet kan kontaktes på e-post: elevombudet@stfk.no eller på www.facebook.com/strelevombud. Telefonnummer og annen kontaktinfo finnes på ombudets hjemmeside, www.elevombudet.no
 
Fagenhet for videregående opplæring
Sør-Trøndelag fylkeskommune v/fagenhet for videregående opplæring har et overordnet ansvar for all videregående opplæring i fylket. Fagenhet for videregående opplæring er en av tre parter i et læreforhold, lærling/lærekandidat, lærebedrift og fagenheten. Det er viktig at den som utsettes for seksuell trakassering har et sted å henvende seg til med problemet. Hvis det er vanskelig å ta opp saken internt i lærebedriften der du er ansatt, kan du ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring. Telefonnummer og kontaktinformasjon finnes på Fylkeskommunens hjemmeside, www.stfk.no.
Andre instanser
Det finnes også frivillige organisasjoner og offentlige instanser du kan henvende deg til: Senter for incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag SMISO www.smiso.no, Kirkens bymisjon www.bymisjon.no og St. Olavs Hospital, enhet for overgrep og voldtekt www.stolan.no
Disse retningslinjer skal gjøres kjent på følgende måte:
·         Ved utsending av godkjent lærekontrakt til lærling/lærekandidat og lærebedrift
·         Hjemmesiden til fylkeskommunen og til elev- og lærlingombudet
·         Opplæringskontorenes hjemmesider
·         Velg et yrke
·         Ved halvårssamtaler og samlinger for lærlinger/lærekandidater